Privacy statement

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

1. Inleiding

Precisieteelt Plus als onderdeel van Van Iperen B.V. (hierna aangeduid als ‘PT+’) respecteert uw privacy. In dit Privacy Statement leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Dit Privacy Statement is van toepassing op het verzamelen, verwerken en het gebruik (hierna tezamen te noemen ‘verwerken’) van persoonsgegevens. Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in ons bedrijfsproces, bij het gebruik van onze website of bij het gebruik van onze digitale infrastructuur. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelen wij nauwgezet in overeenstemming met de AVG.

Als u na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van de in deze verklaring genoemde rechten op grond van de AVG of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@iperen.com. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

2. Betekenis juridische termen

Omdat er in de AVG veel juridische termen gebruikt worden, hebben we hieronder de belangrijkste definities opgenomen. Dit helpt u bij het lezen van de rest van dit document.

 • Persoonsgegeven: elk gegeven dat informatie geeft over een natuurlijke persoon en waarmee u direct of indirect de identiteit van deze persoon kunt vaststellen. Bijvoorbeeld een naam, (mail)adres of telefoonnummer.
 • Betrokkene: de persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, of zijn vertegenwoordiger.
 • Verwerken van persoonsgegevens: alles wat u met persoonsgegevens kunt doen, zoals:
  • Het verzamelen, vastleggen en ordenen van gegevens.
  • Het opvragen, wijzigen en raadplegen van gegevens.
  • Het verstrekken van gegevens aan anderen.
  • Het afschermen of vernietigen van gegevens.
 • Verwerker(sverantwoordelijke): de persoon of de organisatie die (voor de verantwoordelijke) persoonsgegevens verwerkt.
 • Verwerkersovereenkomst: een overeenkomst waarin de verantwoordelijke en de verwerker afspraken maken over de verwerking van persoonsgegevens.

3. Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De gegevens worden verwerkt op basis van één of meer van de hierna genoemde gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • Gerechtvaardigd belang

PT+ verwerkt de genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Uitvoeren van contractuele afspraken/overeenkomsten
  • Opmaken offertes
  • Opmaken ‘pro-forma’ facturen
  • Opmaken verkoopcontracten
  • Leveren producten en diensten
  • Innen factuurbedragen
 • Meten en verbeteren klanttevredenheid
  • Marktonderzoek
  • Evaluaties
  • Afhandelen klachten en verzoeken
 • Informeren relaties
  • Nieuwsbrieven en -berichten
  • Relatiemagazine ViP
  • Uitnodigingen events
  • Marketingcampagnes
 • Online dienstverlening verbeteren
  • Onze website
  • Digitale infrastructuur
 • Voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen
 • Werving en selectie

4. Persoonsgegevens die wij verwerken

De volgende gegevens worden door ons verwerkt:
Per bedrijf

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam + achternaam contactpersoon/personen
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Emailadres
 • KvK-nummer
 • BTW-nummer
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Teelt
 • Kadastrale gegevens
 • Betalingservaringen
 • Leverinstructies
 • Grootte (in ha)

Per contactpersoon

 • Functie
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer
 • Spuitlicentienummer en geldigheid
 • Inkomensgegevens
 • Financiële gegevens
 • Gegevens met betrekking tot transport en verscheping
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Alleen de gegevens, die minimaal nodig zijn om bovenstaande doeleinden te realiseren, worden verwerkt.

5. Gegevensbeveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

6. Rechten van de betrokkenen

U heeft het recht te vragen (via privacy@iperen.com) welke gegevens van u worden bewaard, hoe lang deze gegevens worden bewaard en met welk doel. Dit staat omschreven in artikel 10 van dit document. Wanneer er onjuiste gegevens zijn opgenomen heeft u het recht deze gegevens te laten wijzigen. Ook kunt u de machtiging die u heeft gegeven tot het verwerken van uw persoonsgegevens altijd intrekken.

7. Datalek

Een datalek is een beveiligingsincident, waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan of waarbij er mogelijk onjuiste verwerking van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. Als er een datalek is gedetecteerd zullen wij binnen de wettelijk gestelde kaders:

 • de impact bepalen voor alle betrokken partijen
 • zorgen voor passende maatregelen om de schade voor u zo snel mogelijk te beperken
 • zorgen voor een passende oplossing om dit datalek in de toekomst te voorkomen
 • indien van toepassing zullen wij het datalek aan u melden en aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Geheimhouding persoonsgegevens

Wij zijn verplicht om alle persoonsgegevens, die we voor u verwerken, geheim te houden voor anderen. Daarbij gaat het om de gegevens die we van u ontvangen en/of die we zelf verzamelen. Hierover spreken we het volgende af:

 • Wij staan ervoor in dat al onze medewerkers zich houden aan deze geheimhoudingsplicht. Daarbij gaat het om medewerkers in de ruimste zin van het woord, dus ook stagiair(e)s en freelancers.
 • Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
  • als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens met anderen te delen of
  • als er een wettelijke verplichting is om bepaalde persoonsgegevens aan een andere instantie of persoon, bijvoorbeeld aan het openbaar ministerie te verstrekken.
 • Als wij gebruikmaken van de diensten van een andere partij, zorgen wij er onvoorwaardelijk voor dat deze partij schriftelijk akkoord gaat met dezelfde geheimhoudingsplicht als die we met u hebben afgesproken.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Met deze derde partijen, die namens ons uw persoonsgegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomsten gesloten. In deze verwerkersovereenkomsten zijn afspraken gemaakt over hoe deze organisaties met uw persoonsgegevens omgaan.

9. In kaart brengen websitebezoek

Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel u een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden. Wij kunnen hierbij bij ons bekende klantgegevens aan de websites koppelen. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen.

10. Archivering

Van Iperen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren en wettelijke verplichtingen na te leven. Wij hebben een bewaartermijnenbeleid, waarin wij bepalen hoe lang gegevens bewaard worden:

 • Het versturen van nieuwsbrieven:
  Uw e-mailadres en voornaam/achternaam worden opgeslagen bij een mailingdienst. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt namelijk te allen tijde uitschrijven via de link onderaan
  de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar info@precisieteeltplus.nl.
 • Contact opnemen:
  Op het moment dat u contact met ons opneemt via mail, dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails
  worden tot maximaal zeven jaar bewaard.
 • Bezoek website:
  Wanneer u onze website bezoekt, worden het IP-adres en de door u bezochte pagina’s vastgelegd. De gegevens die op de website verzameld worden zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam,
  bedrijfsnaam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen onze analyse tooling.
 • Voldoen aan contractuele verplichtingen:
  • Naam: 3 jaar na laatste transactiedatum of contactmoment
  • Adres, postcode en woonplaats: 6 maanden na laatste transactiedatum of contactmoment
  • Contactgegevens (telefoon en e-mail): 6 maanden na laatste transactiedatum of contactmoment
  • Externe betalingservaringen: 6 maanden na laatste transactiedatum of contactmoment
  • Alle overige gegevens: 6 maanden na laatste transactiedatum of contactmoment

11. Aanpassing privacy statement

Wij hebben het recht de inhoud van dit Privacy Statement op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Aanpassingen van dit Privacy Statement worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.precisieteeltplus.nl/privacy-statement.

12. Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement en de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer via privacy@iperen.com.